Visar resultat 1 till 2 av 2

Ämne: Sammenslåing av forum /forum merge

 1. #1
  Travian Community Manager
  Reg.datum
  Aug 2016
  Inlägg
  81

  Standard Sammenslåing av forum /forum merge

  Kjære spillere

  Tiden har kommet for å flyttet forumet til en ny forumplattform. Hvorfor gjør vi dette?
  Det begynner å bli en stund siden behovet begynte å melde seg. Dere husker kanskje episoden sist september, der vi ble nødt til å stenge ned alle fora i over en uke for å løse et sikkerhetsproblem. Hovedgrunnen for å endre er for å få bedre databeskyttelse. Burning Board gir oss flere alternativ for et sikrere oppsett og derfor har vi bestemt oss for å bruke det som plattform for alle våre spill. En annen grunn er at vi redesigner hele spillet og denne plattformen gir oss bedre muligheter til å sørge for at forumet får det utseendet og følelsen vi ønsker å ha i spillet, i tillegg til den nye startsiden (ja, det kommer en ny startside også). Den siste grunnen er at vi ønsker å ha spillersamfunnene fra de forskjellige domenene tettere knyttet mot hverandre. Vi vet at mange av dere spillere i forskjellige land allerede, og vi ønsker å gi dere muligheten til å ha én enkelt plattform der du kan samle all informasjonen.
  Vi vil nå gi dere en oppdatering på hva vi har gjort de siste par månedene for å forberede denne forumsammenslåingen. Vi har evaluert forskjellige tekniske løsninger og løst noen av utfordringene som har kommet.
  En av de store utfordringene med å slå sammen over 40 fora er plass. De fleste foraene har vært tilstede i over 10 år og det er mye innhold å flytte. Vi har derfor besluttet å kun flytte innholdet fra det siste året, men ta det helt med ro: Vi tar også vare på resten. All forumhistorikk vil bli lagret i et skrivebeskyttet arkiv som du kan lese i. Arkivet vil mest sannsynligvis ikke være tilgjengelig umiddelbart etter migreringen ettersom det er mye vi må passe på samtidig, men vi vil forsikre dere om at det vil bli gjort tilgjengelig etter hvert.

  Litt teknisk informasjon:
  • Vi kommer til å flytte alle forumtråder (med alle poster) fra de siste 365 dager, som har hatt minst ett svar i løpet av de siste 180 dagene.
  • Vi kommer til å flytte alle forumkontoer som har vært pålogget minst én gang de siste 365 dagene.
  • Alle kontonavn får en endelse med landstag (Norge får for eksempel _no) for å unngå duplikater. Du vil så få muligheten til å endre kontonavnet ditt til et nytt om du vil.
  • Vi slår sammen alle forumkontoer fra forskjellige spillersamfunn som har samme e-postadresser (alle tråder/poster blir slått sammen), så om du har kontoer på flere Travian: Legends-forum, sørg for at du bruker samme adresse på alle ettersom du bare får lov å ha én konto på det nye forumet, og det er ikke lenger mulig å slå de sammen etter at vi har startet prosessen.
  • Alle bilder som er knyttet til postene vil bli lagret og tatt med til det nye forumet.
  • Alle personlige avatarer blir flyttet.
  • All advarsler og eventuell midlertidig straffehistorikk forsvinner; Dette er en ny start, slik at alle får en ny sjanse.
  • Det vil være internasjonale forumregler som kanskje er litt forskjellige fra det du er vant til. Sørg for å les dem.  Ett forum skal samle dem! Hvordan fungerer dette?
  Det er nokså enkelt: Når foraene er slått sammen vil kontoen din bli knyttet opp mot et spillersamfunn i det nye foraet og du ser alle postene fra det samfunnet. Du kan gå til profilen din og endre innstillingene for å legge til flere språk og dermed se postene fra flere samfunn. Om du har flere språk aktivert når du starter en ny tråd vil du få mulighet til å velge hvilket samfunn du ønsker å skrive for ved å velge det språket/domenet i en nedtrekksmeny.
  Vi er fullt klar over at ikke alle vil like disse endringene og at dere liker foraet dere har allerede. Vi vil være ærlige med dere og har ingen plan om å selge en fin, episk fortelling som avsluttes med «Og de levde lykkelig alle sine dager». Vi har analysert fordelene og ulempene med å flytte og slå sammen foraene og vi vil være åpne og fortelle det vi har funnet.

  Fordeler med å slå sammen foraene:
  • Sikkerhetsnivået til forumet bli bedre – ingen mer hacking
  • Kommunikasjon på tvers av hele verden – forumsammenslåingen er et steg på veien til å forbedre kommunikasjonsflyten til dere og også fra dere til firmaet
  • Det blir enklere å komme i kontakt med spillere fra andre domener og lære fra andre land
  • Du trenger ikke ha en konto per forum til hvert samfunn du spiller i lenger; du trenger bare én konto, så er alt tilgjengelig
  • Du får aktivitetspoeng – disse poengene viser aktivitetsnivået fra å starte nye tråder (10 poeng), svare på eksisterende tråder (5 poeng) og også for å motta «likes» for postene dine (2 poeng)
  • Burning Board gir en bedre måte å sortere trådene på i hver seksjon. Bruk filteret for å hjelpe deg til å raskere finne det du leter etter
  • Den nye forumstilen er tilpasset startsiden og gir et mer enhetlig utseende og opplevelse
  • Mer sosial interaksjon – du kan dele favorittrådene dine med vennene dine på sosiale medier med bare ett klikk
  • Du kan se aktiviteten på trådene du er interessert i mye enklere med «Observerte tråder»-siden  Ulemper med å slå sammen foraene:
  • Vi må rydde opp. Som nevnt ovenfor kommer vi til å flytte kun det som har vært aktivt de siste året til det nye forumet, alt ellers vil bli gjort tilgjengelig innen nyttår i et skrivebeskyttet arkiv.
  • Posttelleren din kan bli lavere etter sammenslåingen ettersom vi ikke slår sammen hele historikken til de forskjellige samfunnene – men på den andre siden vil du kunne få aktivitetspoeng.
  • «Samlingsplass»-seksjonen («Tavern») vil ikke få en postteller – vi setter pris på samfunnet og vi liker også småprat, men vi synes ikke dette bidrar direkte til Travian-livet og har derfor besluttet å fjerne postteller og aktivitetspoeng fra denne seksjonen.
  • Dere må lære å bruke det nye foraet og det kan være litt vanskelig i begynnelsen, og dere må bli vant til det nye utseendet – vi kommer til å gi så mye informasjon som mulig i FAQ’ene våre.
  • Alle særegne BB-koder vil ikke lenger virke, og det kan føre til at noen av de gamle postene ser litt rare ut
  • Om du har en spesiell brukertittel kan den forsvinne etter sammenslåingen, men du kan alltids ta kontakt med din CM eller forsøke å få en ny ved å bidra til samfunnet.
  • Det er en liten sjanse for at kontonavnet ditt allerede er tatt av en annen bruker. I så tilfelle bør du ta kontakt med din CM som så vil evaluere situasjonen. Vi gir fortrinnsrett til den brukeren som har bidratt mest til liv og røre i samfunnet.
  • Brukergrensesnittet (knapper, profilinnstillinger etc.) er kun tilgjengelig på følgende språk i begynnelsen: AE, AU, CL, COM, DE, ES, FR, IT, NL, PL, RU, TR – om du har lyst å hjelpe oss med å oversette brukergrensesnittet: ta kontakt med din CM.
  • Alle private meldinger og notat vil forsvinne – sørg for å ta vare på de som betyr noe for deg.  Du har sikkert mange ganger allerede tenkt: «Ok, men når?»
  Sammenslåingen starter 16. juli. Vi kommer til å stenge ned alle fora og planlegger å ta opp det nye foraet den 31. juli. Vent litt... Hva?? Ja, vi vet det er lenge og vi håper at alt går som planlagt og at vi kan ta opp det nye forumet tidligere, men som du kanskje har gjettet så er det veldig mye data som skal behandles og vi ønsker å gå frem systematisk og forsiktig.
  I mellomtiden kommer vi til å gi ut all viktig informasjon via informasjonsboks i spillet og på Facebooksiden til Travian: Legends.


  Diskusjon/spørsmål kan tas her
  Senast redigerad av Perrin Aybara den 17-06-22 klockan 08:20

 2. #2
  Travian Community Manager
  Reg.datum
  Aug 2016
  Inlägg
  81

  Standard

  Dear community,
  the time has come to move to a new forum platform. Why are we doing this?
  The necessity of it became quite clear a while ago. You might remember what happened last September, when we had to close our forums for over a week to solve a security issue. The main reason for the change is to have stronger data protection. Burning Board offers us more options for a secure environment, which is why we've decided to use it as company platform for all our games. Another reason is that we are restyling the entire game and this platform offers us more possibilities to make the forum get the look and feel we’d like to have for our game in addition to the new start page (yes, there will be a new start page, too). And the last reason is that we’d like to have our communities of the different domains closer to each other. We know many of you play in different countries and we’d like to offer you the chance to have a single platform from which you can gather all the information.
  We now want to give you an update on what we did in the past 2 months to prepare for this forum merger. We evaluated different technical solution and solved some of the related issues.
  One of the main issues when merging more than 40 forums together is space. Most of the forums have been available for more than 10 years now and obviously there is a lot of content to move. Therefore we have decided to move only the content of the past year, but don't worry, the rest won't be lost either. All forum history will be stored into a read-only archive that you'll be able to access. The archive will most likely not be available immediately after the merger because we need to take care about lots of things at once, but we want to assure you that it will be accessible at some point.

  So here is some technical information:
  • We will move all forum threads (including all the posts in it) of the past 365 days that had at least one reply in the past 180 days.
  • We will move all the forum accounts that were accessed at least once in the past 365 days
  • All the account names will get the country tag as a suffix in order to avoid duplicates. You will then be able to change your nickname into a new one if you like.
  • We will merge all forum accounts from different communities that have the same email (all the threads/posts will be merged), so if you have accounts on more than one Travian: Legends forum, please make sure you use the same email with them, as you won’t be allowed to use more then one account on the new forum and it won’t be possible to merge them anymore after we started the process.
  • All images attached to the posts will be saved and moved to the new forum.
  • All personal avatars will be moved.
  • All warnings and a possible temporary punishment history will be gone; it’s a fresh start, so make sure you profit from this chance.
  • There will be international forum rules that may in some details differ from the rules you are used to. Please make sure to read them.


  One forum to rule them all! How does this work?
  It’s pretty easy: Once the forum was merged your account will be assigned to your community inside the new forum and you will see the posts of that community. You can go to your profile and change your settings to add more languages and see the posts of more communities. If you have more languages activated when you start a new thread, you will be able to choose in which community you want to write by selecting the language/domain in a drop-down menu.
  We fully realize that some of you won’t be happy with this change and that you like your current forum. We want to be honest with you, which is why we are not trying to sell you a nice epic story with a 'And they lived happily ever after'. We've analyzed the pros and cons of moving and merging the forums and we’d like to be transparent and share our findings with you.

  Pros of the forum merger:
  • The security level of the forum will be improved – no more hacking
  • Worldwide communication – the forum merger is a step to improve our communication flow to you and also the communication flow from you to the company
  • You'll have the chance to get in touch easier with more people and learn from other countries
  • You won’t need to have one account in each forum of every community you play in anymore; you'll have only one account and everything will be at hand.
  • You'll be able to gain activity points – these points show your levels of participation and contribution to the community. You can gain activity points by starting new threads (10 points), and answering existing threads (5 points) and also receiving likes for your posts (2 points)
  • Burning Board offers a better way to sort threads in a specific section. Using the filter will help you to find what you are searching for much quicker.
  • The new forum style will match the new start page and makes for a complete new look and experience.
  • More social interaction - you'll be able to share your favorite thread with your friends on social media with just one click.
  • You'll be able to keep track of activity on threads you are interested in way easier with the 'Watched Threads' page.  Cons of the forum merger:
  • We'll need to clean up. As mentioned above, we will only move the activities of the past year to the new forum, everything else will be available by the end of the year in a read-only archive.
  • Your post count may be lower at the end of the merger, due to the fact that we are not merging the entire community's history – but on the other side you'll be able to gain activity points.
  • The tavern section won’t have a post count – we do value our community and we also like chit-chat, but we do not think this directly contributes to Travian life, therefore we decided to remove the post count and activity points in this section.
  • You'll have to learn how to use a new software and it might be difficult at the beginning and get used to the new interface – we will try to provide as much information as possible in our FAQs.
  • All custom BBcodes will no longer work, which might lead to some posts looking a bit odd
  • If you have a special user title, it might be lost after the merger, but you can always get in touch with your CM or try to gain a new one by contributing to the community.
  • There is a slight chance that your nickname is taken by another user – in this case you should get in touch with the CM of your community. who will evaluate the situation – we grant priority to the nickname to the user who contributed more in the life of the community.
  • The interface (buttons, profile interface, etc...) will be available only in the following languages at the start: AE, AU, CL, COM, DE, ES, FR, IT, NL, PL, RU, TR - if you are willing to help us translate the interface please contact the CM of your community.
  • All private messages and notes will be gone – so make sure to save those that matter to you.  We are sure by now you must have thought about 50 time: "OK, but when?"
  We will start merging the forums on July 16th. We will close all forums on this date and we are aiming to bring them back online by July 31st. Wait, what??? Yes, we know it’s a long time and we hope everything works as planned and we can bring them back online before that date. But as you might guess, there is lots and lots of data to move and we prefer to proceed with caution.
  Meanwhile, we will provide you with all the important information through the in-game info boxes and on our Travian: Legends Facebook page (link).

Regler för att posta

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •